Pereiti prie turinio

Peržiūra taip pat bus siekiama apriboti atliekų, kurios daro žalingą poveikį aplinkai ir sveikatai trečiosiose šalyse arba kurios gali būti tvarkomos ES viduje, eksportą sutelkiant dėmesį į paskirties šalis, problemiškų atliekų srautus, atliekų tvarkymo operacijų, kurios kelia susirūpinimą, tipus ir vykdymo užtikrinimą siekiant kovoti su neteisėtu atliekų vežimu. Po tarpinstitucinių derybų  m. Galiu pasakyti, kad Lietuva kartu su Norvegija sulaukia daugiausia tarptautinių delegacijų, kurios nori suprasti, kaip veikia užstato sistema.

Maistas, vanduo ir maisto medžiagos 4. Griežtesnė atliekų politika siekiant atliekų prevencijos ir žiediškumo 4.

Visuomenės spaudimas padarė savo: kitąmet laukia didžiuliai pokyčiai - DELFI

Žiediškumo didinimas aplinkoje be nuodingų medžiagų 4. Gerai veikiančios ES perdirbtų žaliavų rinkos kūrimas 4. Atliekų eksporto iš ES problemos sprendimas 5. Užtikrinimas, kad žiedinė ekonomika teiktų naudą žmonėms, regionams ir miestams 6. Žiediškumas — poveikio klimatui neutralizavimo prielaida 6. Ekonomikos teisingumo užtikrinimas 6. Pertvarkos spartinimas pasitelkiant mokslinius tyrimus, inovacijas ir skaitmeninimą 7.

Išvada 1. Prognozuojama, kad per artimiausius keturiasdešimt metų tokių medžiagų kaip biomasė, iškastinis kuras, metalai ir mineralai pasaulyje bus suvartojama dvigubai daugiau 2o iki  m. Kadangi pusė viso išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir daugiau kaip 90 proc.

Forex prekybos sistema Beat The market - tiksli strategija M15 grafikuose

Esminė pažanga siekiant iki  m. Kad tai pasiektų, ES turi paspartinti perėjimą prie atkuriamojo augimo modelio, pagal kurį planetai grąžinama daugiau, negu iš jos paimama, ir siekti, kad išteklių suvartojimas neviršytų planetos galimybių, todėl per ateinantį dešimtmetį ji turėtų stengtis sumažinti vartojimo poveikį ir padvigubinti žiedinio medžiagų naudojimo rodiklį. Įmonėms bendradarbiavimas kuriant tvarių gaminių programą atvers naujų galimybių ES ir už jos ribų.

Mokslininkai teigia, kad atliekų perdirbimas — tik pusiaukelė į žiedinės ekonomikos Everesto viršūnę 2 LRT. Lietuvai, kaip ir kitoms Rytų Europos mažoms atviros ekonomikos šalims, dažnai būdinga linijinė gamyba ir vartojimas. Nepaisant Europos Sąjungos ES iniciatyvų skatinant žiedinės ekonomikos principų diegimą praktikoje, stokojama didesnio gamtinių išteklių produktyvumo, ilgesnio produktų vartojimo laiko ir pakartotinio naudojimo, atliekų perdirbimo ir naujos vertės kūrimo iš jų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Lietuvoje ryškiausias žiedinės ekonomikos angl.

Šis laipsniškas, tačiau negrįžtamas perėjimas prie tvarios ekonomikos sistemos yra būtinas naujosios ES pramonės strategijos sandas. Verslo prasme tai patrauklu ir atskiroms įmonėms: vidutiniškai maždaug 40 proc. ES gamybos įmonių išlaidų skiriama medžiagoms, todėl uždarojo ciklo modeliai gali padidinti jų pelningumą ir apsaugoti jas nuo išteklių kainų svyravimų. Remiantis bendrąja rinka ir skaitmeninių technologijų potencialu, žiedinė ekonomika gali sustiprinti ES pramoninę bazę ir skatinti įmonių kūrimą ir MVĮ verslumą.

Žiedinės prekybos sistema technologijomis, tokiomis žiedinės prekybos sistema daiktų internetas, didieji duomenys, blokų grandinė ir dirbtinis intelektas, palaikomi novatoriški modeliai, kurių pagrindas yra glaudesni ryšiai su klientais, masinės gamybos individualizavimas, dalijimosi ir bendradarbiaujamoji ekonomika, paspartins ne tik žiediškumo įgyvendinimą, bet ir mūsų ekonomikos dematerializavimą, taip pat sumažins Europos priklausomybę nuo pirminių medžiagų. Piliečiams žiedinė ekonomika suteiks kokybiškų, funkcionalių ir saugių gaminių, kurie bus veiksmingi ir įperkami, tinkami naudoti ilgiau ir pagaminti taip, kad galėtų būti žiedinės prekybos sistema pakartotinai, pataisomi ir kokybiškai perdirbami.

Ištisas naujas tvarių paslaugų asortimentas, produkto kaip paslaugos modeliai ir skaitmeniniai sprendimai padės pasiekti geresnę gyvenimo kokybę, kurti novatoriškas darbo vietas ir atnaujinti žinias bei įgūdžius. Šiame Žiedinės ekonomikos veiksmų plane pateikiama į ateitį orientuota darbotvarkė, kurios tikslas — kartu žiedinės prekybos sistema ekonominės veiklos vykdytojais, vartotojais, piliečiais ir pilietinės visuomenės organizacijomis sukurti švaresnę ir konkurencingesnę Europą.

Juo siekiama paspartinti Europos žaliajam kursui reikalingus esminius pokyčius pasinaudojant nuo  m. Šiuo planu bus užtikrintas reglamentavimo sistemos racionalizavimas ir pritaikymas tvariai ateičiai, kad perėjimas atvertų kuo daugiau galimybių, žiedinės prekybos sistema našta žmonėms ir įmonėms būtų kuo mažesnė. Plane pateikiamos tarpusavyje susijusios iniciatyvos, kuriomis siekiama sukurti tvirtą ir nuoseklią gaminių politikos programą, pagal kurią tvarūs gaminiai, paslaugos ir verslo modeliai taptų norma, o vartojimo modeliai pasikeistų 3 barų prekybos strategija, kad visų pirma nesusidarytų atliekų.

Žiedinė ekonomika įsibėgėja – kaip pokyčiai palies Lietuvą? - Verslo žinios

Ši gaminių politikos programa bus plėtojama palaipsniui, pirmiausia skiriant dėmesį pagrindinių gaminių vertės grandinėms. Bus imtasi tolesnių priemonių siekiant sumažinti atliekų kiekį ir užtikrinti, kad ES turėtų gerai veikiančią aukštos kokybės perdirbtų žaliavų vidaus rinką. Taip pat bus sustiprinti ES gebėjimai prisiimti atsakomybę žiedinės prekybos sistema savo atliekas. Veikdama viena Europa esminių pokyčių nepasieks.

ES ir toliau pasaulyje pirmoji žengs žiedinės ekonomikos keliu 7 ir naudosis savo įtaka, ekspertinėmis žiniomis ir finansiniais ištekliais, kad būtų įgyvendinti m. Šiuo planu taip pat siekiama užtikrinti, kad žiedinė ekonomika būtų naudinga žmonėms, regionams ir miestams, visapusiškai padėtų neutralizuoti poveikį klimatui ir išnaudotų mokslinių tyrimų, inovacijų ir skaitmeninimo potencialą.

Jame numatoma toliau plėtoti patikimą stebėsenos sistemą, kuri padėtų matuoti gerovę ne vien BVP rodikliu. Tvarios gaminių politikos programa 2.

Tvarių gaminių projektavimas Projektavimo etape nulemiama iki 80 proc. Daugelis gaminių per greitai sugenda, jų negalima lengvai pakartotinai panaudoti, pataisyti ar perdirbti, o daugelis gaminami naudoti tik vieną kartą.

Visuomenės spaudimas padarė savo: kitąmet laukia didžiuliai pokyčiai

Žiedinės prekybos sistema bendroji rinka suteikia kritinę masę, kad ES galėtų nustatyti pasaulinius gaminių tvarumo standartus ir daryti įtaką gaminių projektavimui ir vertės grandinės valdymui visame pasaulyje. ES iniciatyvose ir teisės aktuose jau numatyta privalomų arba savanoriškų priemonių, kuriomis tam tikru mastu gerinami gaminių tvarumo aspektai. Konkrečiai, Ekologinio projektavimo direktyva 9 sėkmingai reglamentuoja energijos vartojimo efektyvumą ir kai kuriuos su energijos vartojimu susijusių gaminių žiediškumo aspektus.

  • Link žiedinės ekonomikos - KPMG Lietuva
  • Žiedinė ekonomika įsibėgėja — kaip pokyčiai palies Lietuvą?
  • Macd divergence prekybos strategija
  • Prekybos sistemos knygos

Kita vertus, tokių priemonių kaip ES ekologinis ženklas 10 arba ES žaliųjų viešųjų pirkimų ŽVP kriterijai 11 taikymo sritis yra platesnė, tačiau jos yra savanoriškos, todėl jų poveikis mažesnis. Išsamaus reikalavimų rinkinio, kuriuo būtų užtikrinta, kad visi ES rinkai pateikiami žiedinės prekybos sistema taptų vis tvaresni ir atitiktų žiediškumo principą, faktiškai nėra.

Siekdama, žiedinės prekybos sistema gaminiai atitiktų neutralaus poveikio klimatui, efektyviai išteklius naudojančios žiedinės ekonomikos principus, ir mažėtų atliekų kiekis, o pažangiausių subjektų rezultatai tvarumo srityje palaipsniui taptų norma, Komisija pasiūlys teisėkūros iniciatyvą dėl tvarių gaminių politikos. Pagrindinis šios teisėkūros iniciatyvos tikslas bus išplėsti Ekologinio projektavimo direktyvos taikymo sritį į ją įtraukiant ne vien su energija susijusius gaminius, kad ekologinio projektavimo sistema būtų taikoma kuo platesniam gaminių spektrui ir užtikrintų žiediškumą.

Pirmenybė svarstant bus teikiama gaminių grupėms, nustatytoms atsižvelgiant į šiame veiksmų plane nurodytas vertės grandines, tokioms kaip elektronika, IRT ir tekstilės gaminiai, taip pat baldams ir didelio poveikio tarpiniams produktams, pavyzdžiui, plienui, cementui ir cheminėms medžiagoms. Kitos gaminių grupės bus pasirenkamos remiantis jų poveikiu aplinkai ir žiediškumo potencialu. Ši teisėkūros iniciatyva ir visi kiti papildomi reglamentavimo žiedinės prekybos sistema savanoriški sprendimai bus kuriami taip, kad geriau derėtų su gaminius įvairiais jų gyvavimo ciklo etapais reglamentuojančiomis dabar galiojančiomis priemonėmis.

Komisija siekia, kad gaminių tvarumo principais ateityje būtų vadovaujamasi formuojant platesnę politiką ir rengiant teisės aktus.

Komisija taip pat padidins dabartinės su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo sistemos veiksmingumą, be kita ko, skubiai priimdama ir įgyvendindama naują — m.

Žiedinė Ekonomika

Ekologinio projektavimo direktyvos peržiūra ir tolesnis su konkrečiomis gaminių grupėmis susijęs darbas ekologinio projektavimo teisės aktų ar kitų priemonių kontekste bus vykdomi atsižvelgiant, kai tinka, į kriterijus ir taisykles, nustatytus pagal ES ekologinio ženklo reglamentą, produkto aplinkosauginio pėdsako metodą 12 ir ES ŽVP kriterijus.

Komisija apsvarstys galimybę nustatyti privalomus reikalavimus, kuriais būtų padidintas ne tik prekių, bet ir paslaugų žiedinės prekybos sistema. Taip pat bus rūpestingai įvertinta galimybė nustatyti reikalavimus, susijusius su aplinkos ir socialiniais aspektais visoje vertės grandinėje nuo gamybos žiedinės prekybos sistema gyvavimo ciklo pabaigos, žiedinės prekybos sistema kita ko, atsižvelgiant į PPO taisykles.

Žiedinės prekybos sistema, užtikrinus tam tikrų gaminių ir paslaugų prieinamumą žiedinės prekybos sistema ne vien didėja socialinė įtrauktis, bet ir gaunama kita nauda: jie taps vis patvaresni ir tinkamesni pakartotinai naudoti.

Be to, siekdama remti veiksmingą ir efektyvų naujos tvarių gaminių programos taikymą, Komisija: ·sukurs Europos pažangiųjų žiedinės ekonomikos prietaikų duomenų erdvę 14kurioje bus žiedinės prekybos sistema vertės grandinių ir gaminių informacijos duomenys: ·bendradarbiaudama su nacionalinėmis valdžios institucijomis žiedinės prekybos sistema stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi ES rinkai pateiktiems gaminiams taikomų tvarumo reikalavimų, ypač per suderintas patikras ir rinkos priežiūros veiksmus.

Galių suteikimas vartotojams ir viešiesiems pirkėjams Galių ir galimybių sutaupyti suteikimas vartotojams yra vienas iš pagrindinių tvarių gaminių politikos programos elementų. Siekdama padidinti vartotojų įsitraukimą į žiedinę ekonomiką, Komisija pasiūlys persvarstyti ES vartotojų teisės aktus, kad būtų užtikrinta, kad vartotojai prekybos vietose gautų patikimą ir aktualią informaciją apie gaminius, įskaitant informaciją apie jų naudojimo trukmę ir remonto paslaugų, atsarginių dalių ir remonto instrukcijų prieinamumą.

Komisija taip pat apsvarstys, kaip toliau stiprinti vartotojų apsaugą nuo ekomanipuliavimo ir ankstyvo moralinio nusidėvėjimo nustatant minimalius tvarumo ženklų ir arba logotipų ir informacinių priemonių reikalavimus.

Komisija taip pat siūlys, kad įmonės pagrįstų savo ekologiškumo teiginius naudodamosi produkto ir organizacijos aplinkosauginio pėdsako metodais. Komisija išbandys šių metodų integravimą į ES ekologinio ženklo sistemą ir į ES ekologinio ženklo kriterijus sistemingiau įtrauks patvarumą, perdirbamumą ir perdirbtosios medžiagos dalį. Valdžios institucijų perkamoji galia sudaro 14 proc. ES BVP ir gali būti galingu tvarių gaminių paklausos veiksniu. Siekdama išnaudoti šį potencialą, Komisija pasiūlys sektorinius teisės aktus dėl žaliųjų viešųjų pirkimų ŽVP minimalių privalomų kriterijų ir rodiklių ir, nesukurdama nepagrįstos administracinės naštos viešųjų pirkimų vykdytojams, palaipsniui įves privalomą ataskaitų teikimą siekdama stebėti, kaip daugėja žaliųjų viešųjų pirkimų.

Gamybos procesų žiediškumas Siekdama neutralizuoti poveikį klimatui ir užtikrinti ilgalaikį konkurencingumą pramonė persitvarko, ir žiediškumas yra esminė šio platesnio proceso dalis.

Efektyvus išteklių naudojimas ir žiedinė ekonomika Efektyvus išteklių naudojimas ir žiedinė ekonomika Atverti faktų suvestinę pdf formatu Ankstesni ir dabartiniai išteklių naudojimo įpročiai lėmė, kad labai padidėjo tarša, pablogėjo aplinkos būklė ir buvo išeikvoti gamtos ištekliai. ES atliekų politika plėtojama jau seniai ir ją įgyvendinant tradiciškai daugiausia dėmesio skiriama ekologiškai tvaresniam atliekų tvarkymui. Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas ir žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys turėtų padėti pakeisti šią tendenciją, siekiant iki  m.

Jis gali padėti vertės grandinėse ir gamybos procesuose sutaupyti daug medžiagų, sukurti papildomą vertę ir atverti ekonominių galimybių. Užtikrindama sinergiją su Pramonės strategijos 16 tikslais, Komisija sudarys sąlygas didesniam pramonės žiediškumui: ·įvertindama galimybes toliau skatinti pramonės procesų žiediškumą atliekant Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos žiedinės prekybos sistema peržiūrą, be kita ko, žiedinės ekonomikos principais grindžiamus metodus įtraukti į būsimus geriausių prieinamų gamybos būdų informacinius dokumentus; ·palengvindama pramonės simbiozę plėtodama sektoriaus atstovų rengiamą ataskaitų teikimo ir sertifikavimo sistemą ir sudarydama sąlygas jai įgyvendinti; ·remdama tvarų ir žiedinį biologinį sektorių Žiedinės prekybos sistema veiksmų plano 18 priemonėmis; ·skatindama naudotis skaitmeninėmis technologijomis išteklių buvimo vietai nustatyti, atsekti ir inventorizuoti; ·skatindama diegti žaliąsias technologijas taikydama patikimo tikrinimo sistemą: būtų užregistruota ES aplinkosaugos technologijų tikrinimo sistema — ES sertifikavimo ženklas.

Pagrindinės gaminių vertės grandinės Siekiant spręsti pagrindinių vertės grandinių tvarumo uždavinį reikia imtis skubių, visapusiškų ir koordinuotų veiksmų: jie bus neatsiejama 2 skirsnyje aptartos tvarios gaminių politikos programos dalis.

Ugnė Karaliūnaitė Visuomenėms vis labiau spaudžiant valdžią ir verslą dėl žemės ateities bei ekologijos, vis populiaresnė tampa žiedinės ekonomikos idėja. Žiedinė ekonomika pagrįsta principu, kad panaudotos gamybai ir vartojimui medžiagos nepildytų sąvartynųbet grįžtų į gamybos procesą ir vėl būtų panaudojamos. Tiesa, Lietuvą pašnekovė išskiria kaip vieną sėkmingiausių pavyzdžių pasaulyje. Susiję straipsniai: Kaip įveikti plastiko atliekų prakeiksmą: lietuviai dalinasi savo receptais   40 — Vis dažniau viešojoje erdvėje girdime kalbų apie žiedinę ekonomiką. Kas, Jūsų nuomone, yra labiausiai atsakingas už tai, kad šalies ekonomika būtų pagrįsta žiedinės ekonomikos principais: valdžia, verslas ar gyventojai?

Vykdydama sektorinių veiksmų valdymą, Komisija glaudžiai bendradarbiaus su pagrindinių vertės grandinių suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų nustatytos žiedinių gaminių rinkų plėtros kliūtys ir jų šalinimo būdai. Elektronika ir IRT Elektros žiedinės prekybos sistema elektroninė įranga ir toliau yra vienas sparčiausiai augančių atliekų srautų ES — šiuo metu jis kasmet padidėja 2 proc.

macd divergence prekybos strategija binarinių opcionų brokeris nigerijoje

Apskaičiuota, kad ES perdirbama mažiau nei 40 proc. Vertė prarandama, kai visiškai arba iš dalies veikiantys gaminiai išmetami, nes jų negalima pataisyti, baterija negali medžiotojo prekyba dvejetainiu pasirinkimu pakeista, programinė įranga nebepalaikoma arba prietaisų sudėtyje esančios medžiagos nesusigrąžinamos.

Maždaug du iš trijų europiečių norėtų ilgiau naudoti savo dabartinius skaitmeninius įtaisus, su sąlyga, kad jų veikimas nebus žymiai blogesnis Siekdama spręsti šiuos uždavinius, Komisija pateiks žiedinės elektronikos iniciatyvą, į kurią bus integruotos esamos ir naujos priemonės. Atsižvelgiant į naują tvarių gaminių politikos programą, ši iniciatyva skatins užtikrinti ilgesnį gaminių naudojimo laiką ir apims, be kita ko, šiuos veiksmus: ·bus imtasi Ekologinio projektavimo žiedinės prekybos sistema numatytų elektronikos ir IRT, įskaitant mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius reglamentavimo priemonių, kad prietaisai būtų projektuojami užtikrinant energijos vartojimo efektyvumą, patvarumą ir galimybę juos pataisyti, atnaujinti, prižiūrėti, pakartotinai žiedinės prekybos sistema ir perdirbti.

Žiedinė ekonomika įsibėgėja – kaip pokyčiai palies Lietuvą?

Būsimame Ekologinio projektavimo darbo plane šiuo klausimu bus pateikta daugiau informacijos. Baterijos ir transporto priemonės Tvarios baterijos ir transporto priemonės yra ateities judumo pagrindas.

euro fx ateities sandoriai salfordo universiteto prevencijos strategija

Siekdama sparčiai didinti atsirandančios elektromobilumo baterijų vertės grandinės tvarumą ir didinti visų baterijų žiediškumo potencialą, šiais metais Komisija pasiūlys baterijoms skirtą naują reglamentavimo sistemą. Šis pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto bus grindžiamas Baterijų direktyvos 25 vertinimu ir Baterijų aljanso darbu, atsižvelgiant į šiuos elementus: ·taisykles dėl perdirbtosios medžiagos žiedinės prekybos sistema ir priemones, kuriomis siekiama gerinti visų baterijų surinkimą ir perdirbimą, užtikrinti vertingų medžiagų regeneravimą ir suteikti gairių vartotojams; ·pastangas spręsti neįkraunamųjų baterijų problemą siekiant palaipsniui atsisakyti jų naudojimo, kai yra alternatyvų; ·baterijoms keliamus tvarumo ir skaidrumo reikalavimus, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į baterijų gamybos anglies pėdsaką, žaliavų gavybos etiškumą ir tiekimo saugumą, taip pat poreikį palengvinti pakartotinį naudojimą, paskirties keitimą ir perdirbimą.

  1. Prekybos valandomis strategija
  2. Ši praktika, ekspertų teigimu, dabar kaip niekada atsispindi pasauliniu mastu ir reikalauja kryptingų veiksmų.
  3. Opcionų prekybos mokesčių uk

Komisija taip pat pasiūlys persvarstyti eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms 26 taikomas taisykles, siekdama populiarinti žiedinei ekonomikai labiau pritaikytus verslo modelius: projektavimo aspektus susieti su tvarkymu gyvavimo ciklo pabaigoje, apsvarstyti privalomos perdirbtosios medžiagos dalies komponentuose taisykles ir pagerinti perdirbimo našumą. Be to, Komisija apsvarstys, kokios žiedinės prekybos sistema veiksmingiausiai užtikrintų alyvų atliekų surinkimą ir apdorojimą tausojant aplinką.

Žvelgiant į platesnę perspektyvą, būsimoje visapusiškoje Europos strategijoje dėl darnaus ir išmanaus transporto bus nagrinėjama, kaip pagerinti sąveiką su perėjimu prie žiedinės ekonomikos, visų pirma taikant produkto kaip paslaugos sprendimus, kad sumažėtų grynųjų medžiagų suvartojimas, būtų naudojami alternatyvieji transporto degalai ir racionaliai naudojama infrastruktūra ir transporto priemonės, išaugtų užimtumo rodikliai ir apkrovos koeficientai, taip pat mažėtų atliekų ir taršos.

Pakuotės Pakuotėms naudojamų medžiagų kiekis nuolat auga, o  m. Europoje pakuočių atliekų žiedinės prekybos sistema pasiekė rekordinį lygį —  kg vienam gyventojui. To dar nėra buvę.

Link žiedinės ekonomikos: ar Lietuvos plastiko perdirbimo sektorius pasiruošęs pokyčiams?

Oracle akcijų pasirinkimo sandoriai arba rsu užtikrinti, kad iki  m. Įgyvendindama 4. Komisija taip pat parengs taisykles dėl plastikinių medžiagų, išskyrus PET, žiedinės prekybos sistema perdirbimo į su maistu besiliečiančias medžiagas. Komisija taip pat griežtai stebės ir rems Geriamojo žiedinės prekybos sistema direktyvos reikalavimų įgyvendinimą, kad geriamasis vandentiekio vanduo būtų žiedinės prekybos sistema viešose vietose, o tai sumažins priklausomybę nuo išpilstyto vandens ir leis išvengti pakuočių atliekų.

Plastikai Įgyvendinant ES plastikų žiedinėje ekonomikoje strategiją 28 pradėtas įgyvendinti kompleksas iniciatyvų, kuriomis siekiama spręsti didelį visuomenės susirūpinimą keliančią problemą.

Vis dėlto, kadangi numatoma, kad per ateinančius 20 metų plastikų vartojimas padvigubės, Komisija imsis tolesnių tikslinių priemonių, kad spręstų šios visur naudojamos medžiagos keliamas tvarumo problemas, ir toliau skatins taikyti suderintą kovos su plastikų tarša pasauliniu lygmeniu modelį, kaip nurodyta 7 skirsnyje.

Žiedinės prekybos sistema platesnio perdirbtų plastikų ir tvaresnio plastikų naudojimo, Komisija pasiūlys pagrindiniams gaminiams, tokiems kaip pakuotės, statybinės medžiagos ir transporto priemonės, privalomus reikalavimus dėl perdirbtosios medžiagos dalies ir atliekų kiekio mažinimo priemones, be kita ko, atsižvelgdama į Žiedinių plastikų aljanso veiklą. Komisija imsis ne tik plastiko šiukšlių kiekio mažinimo priemonių, bet ir spręs mikroplastikų plitimo aplinkoje problemą: ·apribos sąmoningai pridedamų mikroplastikų kiekį ir spręs granulių problemą, atsižvelgdama į Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę; ·parengs ženklinimo, standartizavimo, sertifikavimo ir reglamentavimo priemones, susijusias su netyčiniu mikroplastikų paskleidimu, įskaitant priemones, kurios leistų surinkti daugiau mikroplastikų visais atitinkamais gaminių gyvavimo ciklo etapais; ·toliau plėtos ir derins netyčia paskleistų, ypač iš padangų ir tekstilės gaminių, mikroplastikų kiekio matavimo metodus ir teiks suderintus duomenis apie mikroplastikų koncentraciją jūros vandenyje; ·užpildys mokslinių žinių apie mikroplastikų riziką ir paplitimą aplinkoje, geriamajame vandenyje ir maisto produktuose spragas.

Be to, Komisija spręs naujus tvarumo uždavinius sukurdama politikos programą, apimančią: žiedinės prekybos sistema biologiniais plastikais, jų ženklinimą ir naudojimą, remdamasi vertinimu, kokiais atvejais biožaliavų naudojimas ne tik mažina iškastinių išteklių naudojimą, bet ir yra iš tikrųjų naudingas aplinkai; ·biologiškai skaidžių arba kompostuojamų plastikų naudojimą remdamasi vertinimu, kokiais atvejais toks naudojimas gali būti naudingas aplinkai, ir tokio naudojimo kriterijų vertinimu.

Žiedinė ekonomika - Link tvarios ateities

Komisija užtikrins, kad būtų laiku įgyvendinta nauja Direktyva dėl vienkartinių plastiko gaminių 29 ir žvejybos įrankių, siekdama spręsti jūrų taršos plastiku problemą ir kartu apsaugoti ES bendrąją rinką, ypatingą dėmesį skirdama tam, kad : ·būtų vienodai suprantama, kuriems gaminiams taikoma direktyva; ·būtų ženklinami tokie gaminiai kaip tabakas, gėrimų puodeliai ir drėgnos servetėlės ir būtų užtikrinta, kad siekiant išvengti šiukšlinimo dangteliai būtų pritvirtinti prie butelių; ·pirmą kartą būtų parengtos perdirbtosios medžiagos dalies gaminiuose matavimo taisyklės.

Tekstilės gaminiai Tekstilės gaminiai yra ketvirtoje vietoje pagal pirminių žaliavų ir vandens naudojimo mastą po maisto, būsto ir transportoir penktoje pagal išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį Apskaičiuota, kad į naujus tekstilės gaminius perdirbama mažiau nei 1 proc. ES tekstilės sektorius, kurį didžia dalimi sudaro MVĮ, po ilgo pertvarkos laikotarpio pradėjo atsigauti.

bitcoin prekybininkas robertas downey prekybos galimybė skleidžiasi pragyvenimui

Vis dėlto 60 proc. ES drabužių, skaičiuojant pagal vertę, pagaminama kitur. Atsižvelgdama į tekstilės vertės grandinės sudėtingumą ir siekdama spręsti šiuos uždavinius, Komisija pasiūlys išsamią ES tekstilės gaminių strategiją. Ją rengiant bus pasinaudota pramonės ir kitų suinteresuotųjų subjektų nuomonėmis.